THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 61
Số lượt truy cập: 8395990
QUẢNG CÁO
HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA CỦA NHÂN DÂN TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG 2/15/2024 2:41:58 PM
Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là cuộc đấu tranh bền bỉ kể từ khi Đảng ta ra đời, đảm nhận vai trò lãnh đạo Nhân dân thực hiện các cuộc cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước. Nền tảng tư tưởng của Đảng ta chính là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch trong tình hình mới hiện nay diễn ra ngày càng phức tạp và khó khăn. Yêu cầu cấp thiết trong cuộc đấu tranh này ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị còn đòi hỏi có sự tham gia đông đảo của Nhân dân nhằm huy động được sức mạnh toàn dân đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 1.jpg

Nếu trước đây Đảng ta lãnh đạo toàn dân làm “chiến tranh Nhân dân" giành độc lập cho dân tộc, kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thắng lợi thì ngày nay trong cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, chống lại các thành phần phản động, chống cộng cực đoan, “cách mạng màu - cách mạng trắng", "cờ vàng" ở nước ngoài xâm nhập vào nước ta và các thành phần “dân chủ cuội”, thoái hóa, biến chất, “tự diễn biến, tự chuyển hóa" ở trong nước. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ đất nước, chúng ta lại tiếp tục thực hiện "Chiến tranh Nhân dân trên mặt trận tư tưởng”. Từ năm 2015 đến nay, lực lượng quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch trong và ngoài nước cùng với công tác nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được duy trì và đạt những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với vai trò, chức năng là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giảm sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại Nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng chính là việc tiếp tục quán triệt sâu sắc bài học kinh nghiệm tại Đại hội lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới phải luôn luôn quán triệt quan điểm lấy “dân làm gốc", vì lợi ích của Nhân dân, dựa vào Nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân”. Nhờ đó, “Chiến tranh Nhân dân trên mặt trận tư tưởng” trên không gian mạng bước đầu đã làm thất bại âm mưu tuyên truyền chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan quan điểm sai trái thù địch trong thời gian qua vẫn còn bộc lộ những hạn chế, khuyết điểm, đó là: Vẫn còn một bộ phận người dân vì thiếu thông tin hoặc nhẹ dạ, cả tin, trong đó có không ít thuộc giới trẻ vô tình tham gia phổ biến, lan truyền những quan điểm xấu độc. Sự phối hợp giữa các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở trong giải quyết các vấn đề phức tạp, nhạy cảm chưa chặt chẽ, còn mang tính sự vụ, chưa kịp thời; chưa kết nối được thông tin đấu tranh, phản bác giữa các lực lượng, chưa tạo được sức mạnh tổng hợp trong quá trình đấu tranh phản bác trên Internet, mạng xã hội... Các fanpage và các tài khoản mạng xã hội facebook đấu tranh hiện có nhìn chung còn yếu trong tổ chức hoạt động, chưa sắc bén, tính thuyết phục chưa cao. Đội ngũ trực tiếp đấu tranh trên không gian mạng còn thiếu kỹ năng, nghiệp vụ đấu tranh. Trang thiết bị phục vụ công tác đấu tranh còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về âm mưu, thủ đoạn, phương thức và tác hại của các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội chưa thường xuyên. Số lượng bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại chưa nhiều; kỹ năng viết tin, bài đấu tranh, phản bác còn yếu nên chưa có nhiều tin, bài mang tính chuyên luận sắc sảo để phê phán, đấu tranh. Các cơ quan thông tin tuyên truyền, báo chí chưa tận dụng được ưu thế của Internet, mạng xã hội để đầu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nhằm huy động sự tham gia của Nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đầu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp như sau:

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với việc phát huy vai trò, sức mạnh của Nhân dân trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hai là, giữ vững trận địa thông tin, kịp thời và chủ động thông tin, tuyên truyền về những vấn đề, vụ việc nhạy cảm để Nhân dân nắm vững quan điểm của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; đồng thời, thấy rõ sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, từ đó định hướng dư luận, tạo sự ổn định chính trị - xã hội, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Ba là, đẩy mạnh sự phối hợp hoạt động theo chức năng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp làm nòng cốt cho Nhân dân. Chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch luôn được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng là một cuộc chiến khó khăn và ngày càng phức tạp. Huy động sự tham gia của Nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tạo động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng.                                              

Trần Viết Lưu - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Nguồn:lethuy.edu.vn
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Trần Duy Nam- HT-
Trần Duy Nam- HT-
0918848865
Lê Ngọc Hải- PHT
Lê Ngọc Hải- PHT
0947722135
Lê Thị Chính- Admin
Lê Thị Chính- Admin
0987958949
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS THÁI THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3959271 * Email: thcsthaithuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com